SOU – Statens offentliga utredningar

Staten spelar en viktig roll i kampen för jämställdhet. Genom SOU, Statens Offentliga Utredningar, görs regelbundet studier för att försöka förbättra jämställdhetspolitiken. En större utredning gjordes under år 2014 kallad Jämställdhetsutredningen (SOU 2014:06). Resultatet av utredningen formulerades i ett dokument och lämnades år 2015 över till jämställdshetsminister Åsa Regnér. Dokumentet fick namnet ”Mål och myndighet – en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken” eller SOU 2015:86. Utredningen hade analyserat och följt upp utvecklingen av jämställdheten i Sverige under de senaste tio åren, samt vad som gjorts från politiskt håll.

Vad visade Jämställdhetsutredningen?

Slutsatsen i SOU 2014:06 var att utvecklingen går alldeles för långsamt. Utredningen tydde till och med på att jämställdhetsklyftan ökade mellan kvinnor och män med olika inkomster och olika utbildningsbakgrund. Den tydde också på att klyftan ökade mellan inrsouikes- och utrikesfödda kvinnor och män. Allt är dock inte negativt. På en del områden har det gott framåt de senaste tio åren.

En annan sak utredningen visade på var att arbetsmarknaden i hög grad är könsuppdelad. Fler män än kvinnor arbetar heltid och de innehar också de viktigaste posterna i samhället. SOU 2014:06 visade också att pojkar presterade sämre i skolan än flickor. Mäns våld mot kvinnor hade inte minskat och en större andel kvinnor drabbades av psykisk ohälsa.

Vilka råd ger SOU 2015:86 till regeringen?

Främst är syftet att påskynda utvecklingen. Jämställdhetspolitiken behöver göras tydligare. Enligt SOU 2015:86 bör också en statlig jämställdhetsmyndighet upprättas. Med några enkla åtgärder är det möjligt att få fart på arbetet, eftersom utvecklingen varit för långsam de senaste tio åren. En del åtgärder som att kvotera in kvinnor på viktiga poster i samhället brukar mötas av hårt motstånd. Samtidigt kan det vara enda vägen att ta till hårda regler om utvecklingen inte rör sig framåt utan den typen av åtgärder. Ytterligare en viktig fråga är kvinnors rätt till heltidsarbete. Det har stor inverkan på målet att minska löneklyftan mellan kvinnor och män. Kvinnor som inte arbetar heltid får också betydligt lägre pension.